Privacy statement

We vinden jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie. GezondTIJT verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

GezondTIJT ondersteunt werkgevers bij het voeren van een gezond en verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen wij nooit inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. We adviseren de werkgever – binnen de bestaande wetgeving, over welke keuzes de werkgever zou kunnen maken om uitval van de medewerker te voorkomen of te verkorten en of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Voor wie geldt dit Privacy statement?

Dit privacy statement is van toepassing op alle personen waarvoor GezondTIJT persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • (Medewerkers van) klanten van GezondTIJT
 • Potentiele klanten van GezondTIJT
 • (Medewerkers van) leveranciers
 • Derden die met GezondTIJT communiceren
 • Bezoekers van onze website

Welke persoonsgegevens verwerkt GezondTIJT?

GezondTIJT verwerkt persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door jou aan GezondTIJT verstrekt:

Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst;
 • het verlenen van diensten.


Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld jouw IP-adres.
 • Jouw surfgedrag en interesses.


Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en social media platforms, zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.


Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Leeftijd;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functie;
 • (Bijzondere) persoonsgegevens die je in gesprekken met een medewerker van GezondTIJT deelt;
 • Informatie die je zelf invult in het open veld in het contactformulier;
 • Cv;
 • Pasfoto;
 • Opleidingsniveau;
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website.

Waarom verwerkt GezondTIJT uw persoonsgegevens

GezondTIJT gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van diensten door (de medewerkers van) GezondTIJT voor onze klanten.
 • Om jouw opdracht uit te voeren en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Voor het verwerken van jouw sollicitatie.
 • Voor het onderhouden van contact en communicatie.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor jou interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy statement.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.

De beveiliging van uw gegevens

Alle gegevens worden in het systeem CURIAT opgeslagen. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. De gegevens kunnen dus niet vergeleken worden of ‘weglekken’. Om de gegevens van de juiste bescherming te voorzien heeft GezondTIJT passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens GezondTIJT toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. GezondTIJT hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. GezondTIJT heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken.

Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via info@gezondtijt.nl of 06-22619992 / 06-40229806 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor GezondTIJT noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. GezondTIJT is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van GezondTIJT en dus op verzoek en conform instructie van GezondTIJT handelt, sluit GezondTIJT met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

GezondTIJT brengt geen gegevens buiten de Europese Unie. Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat GezondTIJT uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet GezondTIJT er op toe dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door GezondTIJT baseert GezondTIJT zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van GezondTIJT, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van GezondTIJT. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

GezondTIJT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy statement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling GezondTIJT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben. Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij GezondTIJT.

Uw rechten

U kunt GezondTIJT verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. GezondTIJT kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren. U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. GezondTIJT zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door per e-mail of telefonisch contact op te nemen opnemen met GezondTIJT via info@gezondtijt.nl, of 06-22619992 / 06-40229806. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van GezondTIJT: Markiezenhof 95, 9301 DC te Roden. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@gezondtijt.nl.

Klachtenregeling

Bij GezondTIJT hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen GezondTIJT. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@gezondtijt.nl, of 06-22619992 / 06-40229806. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door GezondTIJT in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy statement aan veranderingen onderhevig

GezondTIJT behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal GezondTIJT dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen GezondTIJT en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.